1
تاریخچه شرکت هواوی از زمان تاسیس تا در حال حاضر

وقتی مایکروسافت هم نتوانست

پروسه رویش و حفظ کاربران سیستم‌عامل‌های تلفن همراه و طبیعتا گوشی‌هایی که این سیستم‌عامل‌ها را دارا‌هستند از چیزی به نام فیدبک مثبت تبعیت می‌کند .بدین معنی که هر چه فروش گوشی‌های دارای یک سیستم‌عامل مختص بیشتر باشد , توسعه‌دهنده‌های بیشتری برای آن سیستم‌عامل اپلیکیش

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments